Obowiazek Informacyjny

Obowiązek informacyjny

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że:

1) w momencie przekazania przeze mnie moich danych osobowych Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa (KRS 0000372596) stanie się administratorem danych osobowych (dalej w treści „ADO”);

2) ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: office@hrc.com.pl, za pomocą telefonu: (+48) 22 862 38 12, 862 39 91 drogą pocztową: ul. Leszno 8/1, 01-192 Warszawa;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu 1) uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, przekazania moich danych potencjalnym pracodawcom zainteresowanym przeprowadzeniem ze mną rozmów kwalifikacyjnych na dane stanowisko pracy, umieszczenia w bazie ADO w celu dalszych procesów rekrutacyjnych; 2) pozostałym celem jest uzasadniony interes ADO tj. ochrona przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia z PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w treści „RODO”).

4) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże rozumiem, że odmowa ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa w ust. 3, w szczególności zawarcia umowy z potencjalnym pracodawcą; w każdej chwili przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) Moje dane osobowe będą ujawniane:

a) Klientom ADO zainteresowanym przeprowadzeniem procesów rekrutacyjnych lub udziałem w procesach rekrutacyjnych, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych;

b) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;

c) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

  • dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

7) Moje dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3;

8) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;

9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

10)  Wobec mojej osoby mogą być podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), a moje dane mogą podlegać profilowaniu wyłącznie dla potrzeb realizacji celu wskazanego w ust. 3 pkt. 1 tj. przedstawienia kandydatury potencjalnym pracodawcom dla celów oceny przydatności na dane stanowisko pracy;

11)  Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.