Prawo Pracy

W ramach Grupy HRC S.A. poprzez W.Paturej Kancelaria Prawna Sp. komandytowa od wielu lat świadczymy doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Nasza specjalizacja obejmuje również ubezpieczenia społeczne oraz legalizację pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce. W imieniu naszych klientów spory sądowe z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju.

Naszym klientom oferujemy pomoc na każdym etapie prowadzonej działalności, dostarczając indywidualnie opracowane rozwiązania, zapewniające nie tylko pełne bezpieczeństwo prawne, ale także osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych.

W ramach świadczenia usług, dzięki ścisłej współpracy z innymi zespołami zarówno Grupy HRC jak i kancelarii prawnej, dostarczamy rozwiązania kompleksowe, uwzględniające nie tylko kwestie związane z zarządzaniem pracownicze, ale także związane z nimi zagadnienia prawa cywilnego, korporacyjnego, podatkowego czy karnego.

Doradzamy naszym klientom i wspieramy ich w następujących obszarach: 

 • struktury zatrudnienia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, m.in. negocjacje, zatrudnianie kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników oraz tzw. „trudne zwolnienia” pracowników wysokiego szczebla
  i pracowników chronionych;
 • restrukturyzacja zatrudnienia, m.in. zwolnienia indywidualne i grupowe, przejścia zakładów pracy, outsourcing pracowników;
 • nietypowe (elastyczne) formy zatrudnienia, m.in. praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne;
 • spory sądowe przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy, m.in. mobbingu, dyskryminacji, wypadków przy pracy, roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę, pakietów socjalnych;
 • zarządzanie ryzykiem, m.in. due diligence, forensic audits, postępowania wyjaśniające z elementami karnymi w przypadku naruszeń pracowników;
 • wewnętrzne polityki i kodeksy, m.in. regulaminy pracy i wynagradzania, kodeksy etyczne, polityki antydyskryminacyjne, polityki dotyczące monitoringu pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie;
 • systemy wynagradzania, premiowania i innych świadczeń dla pracowników różnych szczebli;
 • monitoring pracowników i ochrona prywatności pracowników, m.in. nagrywanie, kontrola skrzynek e-mail, portale społecznościowe;
 • mobbing, ochrona dóbr osobistych;
 • dyskryminacja w zatrudnieniu i stosunkach cywilnoprawnych (członkowie zarządu, zleceniobiorcy), w tym w szczególności w zakresie wynagradzania i prawa do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • ochrona danych osobowych w zatrudnieniu;
 • relacje ze związkami zawodowymi, m.in. negocjacje, porozumienia i układy zbiorowe pracy, spory zbiorowe, strajki;
 • rady pracowników i przedstawiciele pracowników, obowiązki informacyjne i konsultacyjne;
 • sprawy pracownicze związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółek europejskich, m.in. porozumienia, specjalne zespoły negocjacyjne, europejskie rady zakładowe;
 • wypadki przy pracy, m.in. postępowanie powypadkowe, zarządzanie ryzykiem i roszczenia pracowników;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, m.in. compliance we współpracy ze specjalistami BHP;
 • ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenia społeczne obywateli państw trzecich o różnym statusie w Polsce, na terytorium UE i innych krajów;
 • legalizacja pracy i pobytu obywateli państw trzecich, w tym członków zarządu i pracowników misji dyplomatycznych i konsularnych, kościołów i związków wyznaniowych w Polsce i Unii Europejskiej, m.in. zezwolenia na pracę, wizy, karty pobytu;
 • prowadzenie sporów z właściwymi organami w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, m.in. postępowania o wydalenie z kraju;
 • kontrole Państwowej Inspekcji Pracy;
 • certyfikacja i działalność agencji zatrudnienia;
 • szkolenia z zakresu spraw pracowniczych adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców